การตรวจสอบข้อเสนอแบรนด์ภายในสำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ SMU

การศึกษาระดับภูมิภาคหลายเฟสช่วยให้ SMU เข้าใจเสียงสะท้อนและการรับรู้ที่มีต่อความพยายามในการสร้างแบรนด์ภายในสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Education students laptop SMU

ความท้าทาย

ในขณะที่ Singapore Management University (SMU) มีความชัดเจน/แข็งแกร่งในการวางตำแหน่ง/การตลาดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ลักษณะและเนื้อหาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก) มีความแตกต่างกันโดยพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบว่าคุณลักษณะของแบรนด์ที่มีอยู่จะสามารถขยายไปใช้กับโปรแกรมระดับบัณทิตศึกษาได้หรือไม่ และค้นหาเสียงสะท้อนของนักศึกษาในอดีตและปัจจุบันรวมถึงผู้สมัครที่มีศักยภาพ

สิ่งที่เราทำ

ขอบเขตของการศึกษาในระดับกว้างซึ่งครอบคลุมประเภทผู้ตอบแบบสอบถามและภูมิศาสตร์ที่หลากหลายนั้นทำให้แนวทางการวิจัยต้องได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมเช่นกัน สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในสิงคโปร์ มีการจัดการการสนทนากลุ่มทั้งหมด 2 กลุ่มคือศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ในขณะที่นายจ้างของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 6 คนได้รับการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อรวบรวมความคิดในการทำงานร่วมกับผู้สมัครโครงการ SMU Post-Graduate Program. นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ระหว่าง SMU Post-Graduate เพื่อให้เข้าใจถึงคุณลักษณะต่างๆของแบรนด์ ภายนอกประเทศสิงคโปร์ มีการทำแบบสำรวจออนไลน์กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าตลอดจนนักเรียนที่คาดหวัง สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษานั้นได้มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนายจ้างและเพื่อนของผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการในขณะที่มีการสำรวจออนไลน์กับศิษย์เก่าด้วยเช่นกัน

อิทธิพลของการวิจัย

สิ่งที่ค้นพบจากการศึกษาได้ให้แนวทางแก่มหาวิทยาลัยโดยการศึกษาคุณลักษณะของตราสินค้าภายในที่ตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆมากที่สุด ซึ่งทำให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจนขึ้น พวกเขาสามารถดำเนินการตามแผนเพื่อเสริมสร้างตราสินค้าระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคตได้

แบ่งปัน